všeobecné obchodné podmienky

  • Platba rezervačného poplatku a fakturácia 

BILSKA  Permanent Make-up  Beauty Academy sa zaväzuje zaslať objednávateľovi termínu v online rezervačnom systéme umiestnenom na webovej stránke www.bilskabeauty.com faktúru za uhradenú platbu viazanú na rezerváciu termínu najneskôr do 15 dní od prijatia rezervačného poplatku na stanovený bankový účet viazaný k online rezervačnému systému. Faktúru BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy zasiela online formou na e-amilovú adresu objednávateľa, ktorú zaregistroval pri registrácii do online rezervačného systému na www.bilskabeauty.com.  Vykonaná rezervácia v online rezervačnom systéme nadobúda svoju platnosť potvrdením o prijatí rezervačného poplatku na stanovený bankový účet BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy. 

 

  • Zmena/ anulácia zarezervovaného potvrdeného termínu, návrat rezervačného poplatku 

Objednávateľ vybranej služby v online rezervačnom systéme  umiestnenom na www.bilskabeauty.com má právo zmeniť alebo anulovať vykonanú a potvrdenú rezerváciu najneskôr do 48 hodín pred jej konaním. V prípade akejkoľvek zmeny zo strany objednávateľa na vykonanej potvrdenej rezervácii po stanovenej 48 hodinovej lehote, objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie a rovnako stráca aj nárok na refundáciu uhradeného rezervačného poplatku viazaného k online rezervácii vykonanej na www.bilskabeauty.com. Zmena potvrdenej rezervácie pred 48 hodinovou lehotou opísanou v predošlej vete, prebieha anuláciou zo strany objednávateľa a následným opätovným rezervačným procesom zo strany objednávateľa viazaným k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com.  V prípade anulácie vykonanej a potvrdenej rezervácie v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com  vám uhradený rezervačný poplatok navrátime v plnej výške naspäť na bankový účet, z ktorého bol rezervačný poplatok uhrádzaný do 5 pracovných dní.

BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy si vyhradzuje právo na zrušenie potvrdenej rezervácie kedykoľvek aj po uplynutí 48 hodinovej lehoty pred zákrokom. V prípade anulácie vykonanej a potvrdenej rezervácie v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com  zo strany BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy, vám uhradený rezervačný poplatok navrátime v plnej výške naspäť na bankový účet, z ktorého bol rezervačný poplatok uhrádzaný do 5 pracovných dní. Objednávateľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu iných výdavkov spojených s dostavením sa na rezervovaný termín zo strany BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy. 

  • Príchod objednávateľa na zarezervovaný potvrdený termín 

Maximálna tolerancia meškania na zarezervovaný potvrdený termín zo strany objednávateľa je 10min. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie a rovnako stráca aj nárok na refundáciu uhradeného rezervačného poplatku viazaného k online rezervácii vykonanej na www.bilskabeauty.com.  Objednávateľ následne v prípade záujmu o novú rezerváciu môže zopakovať rezervačný proces viazaný k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com podľa stanovených rezervačných podmienok.  

 

  • Objednávateľ rezervácie berie na vedomie nasledovné: 

V deň konania zrealizovanej a potvrdenej rezervácie v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com sa objednávateľ dostaví bez prebiehajúcich kontraindikácii, ktoré by mohli brániť vykonaniu objednanej služby. V prípade nedodržania tohto bodu objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie a rovnako stráca aj nárok na refundáciu uhradeného rezervačného poplatku viazaného k online rezervácii vykonanej na www.bilskabeauty.com.  Objednávateľ následne v prípade záujmu o novú rezerváciu môže zopakovať rezervačný proces viazaný k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com podľa stanovených rezervačných podmienok. 

 

Kontraindikácie permanentného make-upu: 

-alergická reaktivita kože 

-gravidita 

-dojčenie  

-prebiehajúce herpesové ochorenie 

-užívanie antibiotík v čase konania zákroku 

-užívanie liečby Retinoloidami (vysoké dávky vitamínu A) v čase konania zákroku 

-vysoký krvný tlak 

-cukrovka 

-iné kožné ochorenia 

-problémy s hojením kože 

-náchylnosť na tvorbu keloidných jaziev 

-autoimunitné ochorenia 

-invazívne estetické ošetrenia v okolí vybranej tetovanej oblasti realizované tesne pred zákrokom /min doba odstupu medzi jednotlivými zákrokmi je 14 dní 

-čerstvé  opálenie (zákrok je možné vykonať v odstupe minimálne 7 dní po opaľovaní a 21 dní pred plánovaným opaľovaním sa na slnku/soláriu) 

 

  • Stanovenie korektúry zákroku a možná reklamácia vykonanej služby 

BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy umožní objednávateľovi objednanie na termín korektúry v stanovenej lehote do 3 mesiacov od realizácie zákroku - pričom objednanie prebieha osobne v  deň konania zákroku priamo v  štúdiu BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy. Rezervovanie termínu v stanovenej lehote opísanej v predošlej vete je zarátané v celkovej cene zákroku a pri dodržaní stanovenej lehoty zo strany objednávateľa nevzniká objednávateľovi žiadna iná pohľadávka týkajúca sa rezervácie termínu korektúry absolvovaného zákroku. Akékoľvek nedodržanie stanovenej 3 mesačnej lehoty týkajúcej sa korektúry vykonaného zákroku je následne pre objednávateľa spoplatnené podľa aktuálneho cenníka umiestneného na www.bilskabeauty.com

V prípade neabsolvovania termínu v stanovenej lehote do 3 mesiacov alebo v spoplatnenej korektúrnej lehote medzi 4-6 mesiacom od vykonaného zákroku, stráca objednávateľ nárok na reklamáciu vykonaného zákroku. 

Objednávateľ služby – termínu korektúry má právo zmeniť alebo anulovať rezerváciu termínu korektúry najneskôr do 48 hodín pred jej konaním a to telefonicky na +421902435404 alebo mailom na rezervacie.bilska@gmail.com. V prípade akejkoľvek zmeny zo strany objednávateľa na rezervácii termínu korektúry po stanovenej 48 hodinovej lehote, objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie termínu korektúry. 

 

  • Ochrana a spracovanie osobných údajov 

Objednávateľ pri registrácii viazanej k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com umožňuje spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje výhradne na účely evidencie rezervácie, na účely fakturácie spojenej s rezervačným procesom online rezervačného systému a na účely spojené s vykonaním potvrdenej rezervácie.  

BILSKA Permanent Make-up Beauty Academy sa zaväzuje k chráneniu osobných údajov objednávateľa. 

 

Príjemcovia osobných údajov: 

-MAXX Beauty group s.r.o., so sídlom na Športovej ul. č.7, 84104 Bratislava, Slovenská republika 

- SuperSaaS B.V., so sídlom na Keizersgracht 639, 1017 DT Amsterdam, Holandsko 

-sms-sluzba.cz, AXIMA SMS SERVICES s.r.o., so sídlom na Nové sady 25, 60200 Brno, Česká republika